Hvordan søke om fremleie

Fremleie kalles i dag bruksoverlating. For å kunne foreta en bruksoverlating av en leilighet, må enkelte kriterier være godkjent, slik det framkommer av vedtektene jmfr. punkt 4.4. Nevnte kriterier finnes nedenfor.


Hvordan søke:

Den enkelte andelseier som ønsker å foreta en bruksoverlating, skal søke om dette gjennom USBL og deres søknadsskjema. Skjemaet og informasjon om dette finnes på deres hjemmeside, usbl.no. Skjemaet finner du under fanen «for deg» og «beboerinformasjon» under “utleie av boligen”.

Styret minner om at det er andelseiers plikt å søke om bruksoverlating gjennom USBLs søknadsskjema.

Utdrag fra vedtektene for Eitillstad borettslag

4-4 Bruksoverlating

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.

- andelseieren er en juridisk person.

- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens §68 eller husstandsfellesskapslovens §3, andre ledd.


Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

(5) Det er andelseiers plikt å søke om bruksoverlating gjennom USBLs søknadsskjema. Skjemaet finnes på usbl.no under fanen «for deg» og «beboerinformasjon».

Styret