Ordensregler

Ordensregler for Eitillstad borettslag

Sist endret 23.06.2016

1. Formål og omfang
Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et
godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig
for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og
leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

2. Støy
Innomhus:
Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende
på naboene. Det skal være ro i borettslaget mellom klokken 2200-0700. I dette tidsrommet skal
det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet
vis virker sjenerende på omgivelsene. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter
klokken 22.00, varsles beboerne i tilstøtende boliger senest 3 dager før.

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping,
saging etc, varsles naboer, og det tillates i tidsrommet:
- på hverdager (man-fre) klokken 08.00-20.00
- Lørdag klokken 12.00-18.00
- Søndag og helligdager forbudt

Utomhus:
Lekeaktivitet i barnehagens område tillates i tidsrommet mellom kl 08.00-20.00.
Dette gjelder alle dager. Lekeplassens umiddelbare nærhet til svært mange boliger gjør det
fornuftig å begrense aktivitet og støynivå på kveldstid. Det er foreldre og foresatte som har
ansvaret for å påse at deres barn overholder dette. Vi minner om at barnehagens område
er kun til disposisjon av barnehagen selv i deres åpningstid.

3. Bruk av boligen
Leiligheten:
Ved utleie er det andelseiers plikt å søke om bruksoverlating gjennom USBLs søknadsskjema.
Skjemaet finnes på usbl.no under fanen «for deg» og «beboerinformasjon». Søknad om
framleie skal sendes til styret og USBL i god tid før eventuell bruksoverlatelse, og styret skal
holdes oppdatert med fullt navn og kontaktinformasjon til alle leietakere.

Beboerne skal sørge for:
- at boligen har gyldig innboforsikring.
- at boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende.
- at avtrekksventiler og varmluftsventiler holdes åpne for å unngå kondensskader og muggdannelse i boligen.
- at våtrom med avløp og ventilasjon er vedlikeholdt.
- at alt elektrisk anlegg og utstyr tilhørende leiligheten er vedlikeholdt.
- at brannutstyr virker som det skal (brannvarslere og slukningsutstyr).
- å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i borettslaget.
- å straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller lignende i boligen.

Balkong:
Andelseieren skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som å
sette opp markiser, fliser, levegger, parabolantenne, varmepumpe, malingsarbeid eller lignende.

Beboerne skal sørge for:
- at risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke forekommer.
- at ingen gjenstander faller eller blåses ut fra vinduer eller balkong.
- at balkongen ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende, og beboer står
også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne.
- Det er lov for beboere å benytte gassgrill og elektrisk grill på terrasseområdet. Kullgrill er ikke
tillatt, med hensyn til brannvern.

4. Fellesarealer
Beboerne skal holde det rent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive fellesarealene.
Fellesarealer holdes fritt for gjenstander som tilhører beboerne. Gjenstander som blir etterlatt i
fellesområdene vil kunne bli fjernet med en ukes varsel. Søppel, sko, barnevogner, pyntegjenstander etc
skal av trivsel- og sikkerhetshensyn ikke plasseres i felles gang. Barnevogner og sykler kan imidlertid
plasseres i sykkelbodene som er lokalisert i underetasjen av bygg B.

Søppelkasser er kun beregnet til husholdningsavfall. Husholdningsavfallet skal sorteres etter Oslo
kommunes regler. Avfall skal ikke settes utenfor søppelkassene. All annen form for søppel, så som glass,
større emballasje, bygningsmaterialer, møbler, farlig avfall etc. må bringes til gjenvinningsstasjon av
den enkelte selv.

Samtlige fellesdører skal alltid være låst.

5. Parkering og bruk av fellesgarasje
Alle beboere plikter å opptre forsvarlig i sin bruk av felles garasjeanlegg. Dette innebærer å kjøre
varsomt inn og ut av bygget, samt inne i anlegget. Alle adkomstveier til garasjen skal til enhver tid være låst.

Bruk av borettslagets parkeringsfelter og garasje anses som godkjennelse av ordensreglene.

Garasjeplass:
All parkering i garasjen skal være på egen parkeringsplass og innenfor oppmerket felt.

På garasjeplassen er det kun tillatt å oppbevare ett sett bildekk og skiboks/takstativ i tillegg til kjøretøy.
Andre gjenstander vil kunne bli fjernet for andelseiers regning med en ukes varsel. Det er strengt forbudt
å oppbevare brannfarlig avfall (olje, batteri og lignende) inne i garasjeanlegget. Reparasjonsarbeider som
medfører søl av olje/bensin og lignende er ikke tillatt.

Annen parkering:
All sykkelparkering skal skje innenfor oppmerkede felter. Alternativ parkering er i stativer ute og i
fellesbodene. Mopeder og motorsykler skal parkeres på egen garasjeplass innenfor oppmerkede felter.
Alternativ parkering er på oppmerkede mopedparkeringsfelter eller ute.

Gjesteparkeringen skal ikke brukes av borettslagets beboere, plassene er forbeholdt korttids-
besøkende gjester. Det er ikke tillatt å parkere sammenhengende på gjesteparkeringen i mer
enn 12 timer. Alternativ parkering finnes i Arnljot Gellines vei i henhold til offentlig regulering.
Parkeringsplassene som er skiltet med Eitillstad FUS barnehage skal kun benyttes utenom barnehagens
åpningstider (hverdager kl 07:00-17:00).

6. Dyrehold
Eiere som ikke har dyr, men ønsker å skaffe seg det, må få innvilget sin søknad om dyrehold
før anskaffelse av dyret.

Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av at andelseier aksepterer borettslagets regler for
dyrehold. Samtlige eiere av dyr må dermed ta kontakt med styret for å gjøre seg kjent med reglene og
signere erklæringen. Oppsummert innebærer reglene at beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke
sjenerer noen, eller etterlater ekskrementer på borettslagets område. Hunder skal ikke urinere ved
inngangspartiene. Alle dyr som ferdes på fellesområdene, inne eller ute, skal holdes i bånd.

7. Andre bestemmelser
All bruk av oppslag skal foregå på oppslagstavlen. Det er kun styret som kan henge oppslag andre
steder dersom dette anses som nødvendig. Styret har anledning til å fjerne oppheng som anses som utdatert.

8. Brudd på ordensreglene
Brudd på ordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner. En skriftlig advarsel
med rimelig rettingsfrist fra styret er første instans og i ytterste konsekvens kan mislighold føre til krav om
fravikelse/utflytting og salg.