Til informasjon: Styret sendte den 21.juni 2020 en e-post til GET med et varsel om mulig oppfølging av saken vedrørnede manglende TV2-kanaler over tid. Det er flere beboere som opplever dette som et savn og kompensasjonen med ekstra kanalpoeng er utilstrekkelig.  Styret diskuterer mulighetene og om dette skal følges videre ovenfor GET.

Vedlagt følger et utdrag av mailen som ble oversendt GET som et forvarsel:

Det er ved 2. anledning i år at alle våre beboere mister kanaler grunnet uenighet mellom GET og annen distributør. Pr idag har vi vært i lengre tid uten TV2s kanalpakke og det er mange beboere som reagerer på dette. Kompensasjonen ved å kunne se kanaler man opprinnelig ikke ønsker i retur oppleves ikke holdbar. Vi betaler en fast pris for et produkt hvor TV2s kanalpakke inngår. Nå betaler vi full pris hvor vi ikke får levert det produktet vi har betalt for og ønsker.


Vi vil med dette melde om at styret diskuterer ulike tiltak både nå og frem i tid vedrørende avtalen med GET. En kompensasjon fra GET i denne tiden utover kanalpoeng vil måtte forventes.


Styret