Styret har fått henvendelser fra beboere om hva som skjer med papirbrønnene foran b-blokka.

Som de fleste sikkert vet har styret jobbet med kommunen for å få på plass en permanent løsning for tømming av papirbrønnen. Blant annet har fortauet blitt senket, slik at bilen som tømmer brønnene kan rygge inn på plassen og dermed rekke frem til papirbrønnen.

Imidlertid viser det seg at det ikke er tillatt å sperre fortau, noe som også gjelder "papirinnsamlingsbilene". Som sikkert flere oppmerksomme beboere, har også vi notert oss at avfallsbilene i dag rygger inn på området og sperrer fortauet når de tømmer de to fremste avfallscontainerne, men dette er altså ikke tillatt i følge kommunen. Dermed blir ikke papirbrønnen tømt.

Styreleder har vært i dialog med representant fra kommunen, og sammen har de nå kommet frem til en løsning:
De tre løse konteinerne fjernes. Den nedsenkede brønnen som det står papir på plomberes. De to øvrige avfallsbrønnene benyttes til henholdsvis papir og restavfall. Den minste vil benyttes til papir og den største til restavfall.

P.t. foreligger det ikke informasjon om når den nye løsningen iverksettes, så inntil videre må alle benytte de grønne konteinerne til papp og papiravfall.

Med vennlig hilsen
Styret Eitillstad Borettslag